1. درجه کاشی (grade)

2.کلاس سایش (Abrasion Resistance)

3.میزان اصطکاک (لغزندگی) کاشی و سرامیک (COF)

4.مقاومت در برابر سرما

5.چند رنگی کاشی (face)

6.گروه جذب آب (water Absorbtion)

7.کلاس شیمیایی (chemical class)

8.کلاس لکه گذاری (Resistance to stain)